สำหรับนักศึกษา

โครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นำโดยอาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UA จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

0 comments

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

0 comments

โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูกรัก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูก

0 comments

กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

0 comments

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย” 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”

0 comments

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562 – 2564

0 comments

โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประกวดห้องพัก ในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

0 comments

กิจกรรม Food Festiral

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Food Festiral ภายในงานพบกับบูธจัดนิทรรศการอาหารจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่ง

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

0 comments

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

0 comments

โครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายณฐพร กล่ำผลปลูก เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่

0 comments

การยื่นผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

0 comments

โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

0 comments

นิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของบุตรหลาน และกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม และเป็นผู้เชิญรางวัลในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC TRACK ASIA CUP 2018

0 comments

กิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรี

0 comments

กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ระจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี” ทั้ง 42 หมู่บ้าน

0 comments

รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

0 comments

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุม

0 comments

โครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61 เพื่อคัดเลือดดาว และ Mc ของนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1

0 comments

ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเพ รับมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานจากงานจากนายวราวุธ ศิลปอาชา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยามฯ

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” (วันแรก)

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

0 comments

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “

นักศึกษารายวิชา ความเป็นสวนดุสิต โดยอาจารย์กรณิศ ทองสอาด และ อาจารย์ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

0 comments

การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสอนอาชีพกับชุมชน จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลยุทธ์ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

0 comments

ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง”

0 comments

วิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions) ประจำปี 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions)

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม

0 comments

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018

0 comments

แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าแข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพ

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

วันที 4 มิถุนายน 21561 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

อบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

0 comments

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11 โรงเรียน

0 comments

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

จัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

0 comments

ประชุมเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายมาลุต ริตจันทร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากร

0 comments

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอาหารทุกรายวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอาหารทุกรายวิชา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

0 comments

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

0 comments

สัมมนาเชิงวิชาการ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย”

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 6 (43)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 6 (43)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จำนวน 64 คน ที่กำลังศึกษาในรายวิชา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน 

0 comments

Byenior Tropical Party Hola Anigo

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องานว่า “Byenior Tropical Party Hola Anigo”

0 comments

อบรมสัมนา เรื่อง “ทิศทางของงาน Event  กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ตอน เเสงเเละเวที

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมอบรมสัมนา เรื่อง “ทิศทางของงาน Event  กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ตอน เเสงเเละเวที

0 comments

นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “ นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี ”

0 comments

โครงการ EVEX Open House 2018 “TWISTTHECUBE”

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX Open House 2018 “TWISTTHECUBE” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้

0 comments

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27

0 comments

ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

วันอังคาร​ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ณ

0 comments

ตรวจมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมสวนดุสิตร่วมด้วยนักศึกษา จากชมรมมุสลิมสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายฯ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารและการบริการ”

0 comments

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย ณ โถงชั้น 2 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “CSR สำนึกรักมหาวิทยาลัย”

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “CSR สำนึกรักมหาวิทยาลัย”

0 comments

คณะกรรมการ วิจัยดำเนินกิจกรรม SDU Research Consotium

คณะกรรมการ วิจัยดำเนินกิจกรรม SDU Research Consotium

0 comments

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีฯ

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีฯ

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีสำรวจการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีสำรวจการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่วนงานวิทยบริการฯจัดโครงการ IT&LEARN 2018

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่วนงานวิทยบริการฯจัดโครงการ IT&LEARN 2018

0 comments

กิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

0 comments

ปาร์ตี้ แฮปปี้ ยก ม. ครั้งที่ 3

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปาร์ตี้ แฮปปี้ ยก ม. ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน

0 comments

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6

0 comments

Disneyland adventures

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในชื่องานว่า “Disneyland adventures”

0 comments

การกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 15.30 น.

0 comments

สาขาวิชาภาษาจีน บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมโครงการบูรณาการบริการวิชาการ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 61”

0 comments

ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรณบุรี กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ IT&LEARN

ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรณบุรี กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ IT&LEARN

0 comments

ตลาดนัดหน้าละออ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

0 comments

งานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีจอ “สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีจอ “สานสัมพันธ์ไทย – จีน” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน

0 comments

นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

0 comments

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F ในหัวข้อ “การออกแบบแฟชั่น (Fashion) แต่งกายอย่างไร ไม่ตกแทรนด์”

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F ในหัวข้อ “การออกแบบแฟชั่น (Fashion) แต่งกายอย่างไร ไม่ตกแทรนด์”

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาการและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูท

0 comments

ร่วมเปิดงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรี งานตรุษจีนสุพรรณบุรี “มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาต่างๆ จำนวน 4 สาขา เข้าร่วมเปิดงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรี งานตรุษจีนสุพรรณบุรี “มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์”

0 comments

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกปฐมวัย ชั้นปีที่ 5

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

0 comments

สถาบันขงจื่อ มสด. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการค่ายภาษาจีนภาคฏดูร้อน2018  (Clickที่นี่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวให้การต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมาเป็นประธานจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

0 comments

อบรมเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ

อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณนำสมาชิกชมรม 5 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ วิทยากรโดยคุณเกรียงศักดิ์ วิฑูรย์วิทย์ ช่างภาพมือ

0 comments

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ

0 comments

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้เดินทางมาจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

0 comments

มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larson และคณะที่ให้เกียรติทางโรงเรียนการเรือนในการเดินทางมามอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน สาธิตการทำขนมทองหยอด ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

0 comments

การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนแตงวิทยา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนด่านช้างวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนด่านช้างวิทยา

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

สาขาการศึกษาปฐมวัย งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

0 comments

นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภายในนิทรรศการประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหาร การแสดงผลงานการตกแต่งจานอาหาร

0 comments

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  สาขาการศึกษาปฐมวัย  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

0 comments

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๓ (๒๑)/๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๓ (๒๑)/๒๕๖๐

0 comments

ร่วมงานพระราชพิธี วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับหน้าที่เชิญพานและสับเปลี่ยนพานดอกไม้จันทน์หน้าพระเมรุมาศจำลอง โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ได้สาธิตการทำกุยช่าย ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ณ วัดจำปี

0 comments

ประชุมนักศึกษาและมอบรางวัลคุณบัตรเพชร evex

อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมนักศึกษาและมอบรางวัลคุณบัตรเพชร ให้กับนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ แต่ละชั้นปี

0 comments

กิจกรรม “สานรัก สานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สานรัก สานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต” โดยนำนักศึกษาที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

0 comments

แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

0 comments

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. และค้นหาดาวดวงใหม่

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. และค้นหาดาวดวงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยาสุขวงศ์

0 comments

โครงการ “เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ TQF”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ TQF” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม

0 comments

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

0 comments

ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดเย็บร้อย  ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

0 comments

ชนะเลิศสาขาประกอบอาหาร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค

นายชาญณรงค์ ทองอ้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาววรรณกร คุณสารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค สาขาประกอบอาหาร

0 comments

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา

0 comments

การสร้างผู้นำในศตวรรษที่ 21

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “การสร้างผู้นำในศตวรรษที่ 21 และการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาโดยการพัฒนาแหล่งน้ำและการปลูกต้นไม้

0 comments

สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดดอนมะเกลือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดดอนมะเกลือ อำเภอเดิมบางนางบวช

0 comments

ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี) ประจำปีการศึกษา 2556-2559

0 comments

การแข่งขัน ประเภท Main Corse pork and chicken

นางสาว ศุภสิริ ศุภนภาโสตถิ์ นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ประเภท Main Corse pork and chicken

0 comments

การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรม การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ

0 comments

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ณ วัดวังน้ำเย็น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ณ วัดวังน้ำเย็น

0 comments

การสอบปฏิบัติการ หมวดรายวิชาศิลปะประดิษฐ์

สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดประกวดการสอบปฏิบัติการ หมวดรายวิชาศิลปะประดิษฐ์ ได้แก่รายวิชาการจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคล รายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์

0 comments

โครงการ “เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม”

อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดทำโครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชนและสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม”

0 comments

กีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

0 comments

ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมสัมมนาวิชาการ ความรู้และแนวทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านอาหาร ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ความรู้และแนวทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านอาหาร ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม

0 comments

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 และ 3

0 comments

โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการให้กับประเทศ ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” และ “การออกแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์”

มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการให้กับประเทศในหัวข้อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์

0 comments

สุพรรณบุรีน้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย ถวายพ่อหลวง”

0 comments

ประชุมเตรียมการจัดพิธีและหมายภารกิจ การจัดพิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีและหมายภารกิจ การจัดพิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ร่วมพิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานแทนรองอธิการฝ่ายวิทยาเขตฯ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

ศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในรายวิชา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน

0 comments

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีร่วมกับรัฐบาล เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0 comments

โครงการปฐมวัยสานสัมพันธ์สองหัวใจไทย-กะเหรี่ยง

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2559 อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการปฐมวัยสานสัมพันธ์สองหัวใจไทย-กะเหรี่ยง ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

0 comments
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี