อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ร่วมถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์

0 comments

สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ฯลฯ

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

0 comments

งานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

0 comments

กิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

0 comments

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

0 comments

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทินผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.) จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2561

0 comments

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการจิตอาสาเสริมสร้างชุมชนฯ

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

0 comments

โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน…

0 comments

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (25)/2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (25)/2561

0 comments

โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประกวดห้องพัก ในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14 (51)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14 (51)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 )

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 )

0 comments

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 3

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด

0 comments

กิจกรรม Food Festiral

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Food Festiral ภายในงานพบกับบูธจัดนิทรรศการอาหารจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่ง

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

0 comments

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market โดยเป็นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเบเกอรี่และเพสตรี้ รหัสวิชา 5073316 ผู้สอน

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

0 comments

สถาบันขงจื่อ บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจโรงแรม บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 2

0 comments

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”  (Beautiful World Amazing China)

สถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”  (Beautiful World Amazing China)

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

0 comments

โครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 comments

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

0 comments

โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

0 comments

อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

0 comments

นิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของบุตรหลาน และกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

0 comments

กิจกรรมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และได้แสดงความกตัญญู

0 comments

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนเรียนUB วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์เกษร ขวัญมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา

0 comments

โครงการ เชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบบรมโครงการ เชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

0 comments

โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูชาวไทย ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูชาวไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาต่าง ๆ และยกระดับ ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนฯ

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 )

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 )

0 comments

กิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรี

0 comments

โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

0 comments

ประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (49)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (49)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ระจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 3

อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 3 ประกอบด้วย 4 ตำบลคือตำบลหนองโอ่ง จำนวน 30 คน ตำบลอู่ทอง

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 4

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 4

0 comments

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี” ทั้ง 42 หมู่บ้าน

0 comments

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังและมอบนโยบายในการดูแลนักศึกษา และได้รับเกียรติจากดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

0 comments

รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

0 comments

Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

0 comments

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

0 comments

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟ Thailand’s International culinary cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

0 comments

การประชุมบุคลากร (สายสนุบสนุน) “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายสนุบสนุน) “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น” โดยมีบุคลาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล

0 comments

กิจกรรม Walk Rally ก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 4 กิจกรรม Walk Rally ก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย

0 comments

กิจกรรมทำบุญในงานวันละออ (คุณยายละออ) อุทิศให้คุณยายละออ หลิ่เซ็งถ่าย

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญในงานวันละออ (คุณยายละออ) อุทิศให้คุณยายละออ หลิ่เซ็งถ่าย ผู้บริจาคที่ดิน และเงินสร้างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

0 comments

โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัญจร ครั้งที่ 9(26)/2561

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัญจร ครั้งที่ 9(26)/2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี”

0 comments

รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการงาน (STEM & IPST Microbox Project)

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการงาน (STEM & IPST Microbox Project)

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ออกบริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 -15.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ และนักศึกษา

0 comments

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา

0 comments

โครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61 เพื่อคัดเลือดดาว และ Mc ของนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

วิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน โดยผู้ข้าอบรม เป็นกลุ่มผุ้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

วันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

0 comments

กรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักวัฒนธรรมและงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

0 comments

กรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

0 comments

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่7/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่7/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

0 comments

ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเพ รับมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานจากงานจากนายวราวุธ ศิลปอาชา

0 comments

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายเอกพจน์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

0 comments

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย Mr.Qiu Zongfeng และ Ms.Liang Yu ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย Mr.Qiu Zongfeng และ Ms.Liang Yu ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ ๑

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 1 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล เป็นประธาน

0 comments

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (24)/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการนำเสนอ และชี้แจงแผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของโครงการสนับสนุนการผลิต แปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการนำเสนอ และชี้แจงแผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของโครงการสนับสนุนการผลิต แปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิต

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผอ.สวง. เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

0 comments

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ผุสดี ขจรศักดิ์กุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “คุยโขมงเจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “คุยโขมงเจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ)

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 10(47)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10 (47)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0 comments

ประชุมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

กองบริการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

0 comments

ประชุมคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งที่ 1/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งที่ 1/2561 โดยมีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์ 22 ข้อ เพื่อการรับรอง

0 comments

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงาน

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยามฯ

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” (วันแรก)

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

0 comments

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

ประชุมกองบริการนักศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ

0 comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561

0 comments

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

0 comments

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณฯ

0 comments

ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2/2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2/2561

0 comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์แลtพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

ประชุมจัดเตรียมงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เพื่อติดตามการจัดเตรียมงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(46)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(46)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ร่วมประชุมผ่านระบบ conference ในการประชุม สัมมนา เรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference ในการประชุม สัมมนา เรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

0 comments

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “

นักศึกษารายวิชา ความเป็นสวนดุสิต โดยอาจารย์กรณิศ ทองสอาด และ อาจารย์ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

0 comments

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี/สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 9 เดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี/สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 9 เดือน

0 comments

การออบแบบงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “การออบแบบงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชา

0 comments

การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสอนอาชีพกับชุมชน จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

บรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง หัวข้อ “การตั้งเป้าหมายหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และอาจารย์พรพิมล นามวงศ์ ได้บรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง หัวข้อ “การตั้งเป้าหมายหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิต” ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลยุทธ์ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

0 comments

ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง”

0 comments

วิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions) ประจำปี 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions)

0 comments

ประชุมคณะกรรมการ (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้ง ที่ 2/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้ง ที่ 2/2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

0 comments

ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต่อสู้ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.สุรพงศ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต่อสู้ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 8(45)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(45)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม

0 comments

การจัดทำผลงานเชิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเชิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อความก้าวหน้าฯ

0 comments

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018

0 comments

แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าแข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพ

0 comments

ประชุมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ IQA และตามระบบ SDU QA

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ IQA และตามระบบ SDU QA ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

วันที 4 มิถุนายน 21561 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

0 comments

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0 comments

ประชุมคณะทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

0 comments

ประชุมกองบริการนักศึกษา (ครั้งที่ 5) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 5)

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 7(44)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 7(44)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ซึ่งกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561

0 comments

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

0 comments

อบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

0 comments

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11 โรงเรียน

0 comments
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี