ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น สาธิตการทำพวงกุญแจลายผ้าไทย

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกัน

0 comments

การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

0 comments

งานห้องสมุด สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา IT in Education

งานห้องสมุด สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา IT in Education โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ PSPP

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ “ปฐมวัยสู่ลาวเวียง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จัดโครงการ “ปฐมวัยสู่ลาวเวียง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม”

0 comments

การประชุมร่วมหารือการใช้สถานที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมร่วมหารือการใช้สถานที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่15 “สุพรรณบุรีวิชาการ 62”

0 comments

การประชุมกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะต้นกล้ารุ่นเยาว์ ฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะต้นกล้ารุ่นเยาว์ โดยมีอาจารย์ทรรศนัย

0 comments

โครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นำโดยอาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UA จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 (54)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 (54)/2562

0 comments

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

0 comments

โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูกรัก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูก

0 comments

กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

0 comments

โครงการโภชนาการร่วมใจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการอาหารในสถานศึกษา ในชื่อโครงการโภชนาการร่วมใจ ปฐมวัยร่วมมือโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

0 comments

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562

0 comments

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและเรื่องทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองสถานทูตอเมริกา เข้าพบผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและเรื่องทั่วไป

0 comments

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 387 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย

0 comments

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยการปลูกพืชเพิ่ม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ MT Open House

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ MT Open House “เสริมทักษะวิชาการ บูรณาการการเรียนรู้ เตรียมพร้อมสู่รั้วเหลืองดำ”

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

งานวันละออประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานวันละออประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

0 comments

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย” 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”

0 comments

โครงการตักบาตรเสริมสร้างบุญให้กับนักศึกษาและบุคลากร เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการตักบาตรเสริมสร้างบุญให้กับนักศึกษาและบุคลากร เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์

0 comments

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562 – 2564

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ”แม่บ้านมืออาชีพและการดูแลนาย”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ”แม่บ้านมืออาชีพและการดูแลนาย”

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Open House

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” ครั้งที่ 5

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร KM Speed Up

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

0 comments

Open House BJ.1 Expo 2019 มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “Open House BJ.1 Expo 2019 มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล ครั้งที่ 4 ” ปีการศึกษา 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหัศจรรย์ 11 ปี มังกรสวรรค์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรีในงาน “มหัศจรรย์ 11 ปี มังกรสวรรค์”

0 comments

งานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุล “สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุล “สานสัมพันธ์ไทย – จีน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 (53)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 (53)/2562 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

“โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต” ผ่านระบบถ่ายทอดสด

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ากิจกรรม “โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต” ผ่านระบบถ่ายทอดสด จัดโดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

0 comments

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ  อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดเลี้ยงและการบริการ” 

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดเลี้ยงและการบริการ” ให้กับ กองพลาธิการ ของกรมยุทธบริการ กองบัญชาการกองทัพไทย

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะทำงานจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการออกร้านจำหน่ายท๊อฟฟี่เค้ก และน้ำดื่มดุสิตา ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

0 comments

ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า และสาธิตการทำขนมต่าง ๆ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า และสาธิตการทำขนมต่าง ๆ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานในพิธี

0 comments

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอให้การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความราบรื่น

0 comments

ร่วมถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์

0 comments

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -16.30น. อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ

0 comments

การประชุมกองบริการนักศึกษา

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมกองบริการนักศึกษา

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ณ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

0 comments

กีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์”

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและด้านอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในเรื่อง ต่างๆ

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์

0 comments

สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ฯลฯ

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

0 comments

งานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

0 comments

กิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

0 comments

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทินผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.) จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน

0 comments

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยรายละเอียดการประชุม

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์ “หัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รหัส 58”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และคณาจารย์หลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์ “หัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รหัส 58″

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15 (52)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15 (52)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP)

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2561

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการงาน “เกี่ยว งม ชม ชิม ช้อป ข้าวใหม่และแห้วอินทร์ “

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการงาน “เกี่ยว งม ชม ชิม ช้อป ข้าวใหม่และแห้วอินทร์ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แห้วและข้าว

0 comments

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการจิตอาสาเสริมสร้างชุมชนฯ

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561”

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

0 comments

โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน…

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้กำหนดการแก้ไขปัญหา โดยการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “เกมส์กีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก 61”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคุณพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

0 comments

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (25)/2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (25)/2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี​ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี​ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

อาจารย์เกษิณี เบ็ญจวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน

0 comments

โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประกวดห้องพัก ในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

0 comments

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีนฯ

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีน โดยโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี นำเชฟจากประเทศจีน

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

สถาบันขงจื่อ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน  MASTER & IDOL “KS EXPo 2018”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน  MASTER & IDOL “KS EXPo 2018” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

0 comments

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทยฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย รหัสวิชา 4553520 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กาญจนา

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14 (51)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14 (51)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 )

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 )

0 comments

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 3

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด

0 comments

กิจกรรม Food Festiral

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Food Festiral ภายในงานพบกับบูธจัดนิทรรศการอาหารจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่ง

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำกระทงลอยขนาด ๑.๕๐ เมตร

0 comments

โครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น ในกิจกรรม “อาหารปฐมวัย เสริมสร้างอนามัยแข็งแรง”

0 comments

งานห้องสมุด กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Green Library & Learn

งานห้องสมุด กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Green Library & Learn (รักโลกสวยด้วยการเรียนรู้กับห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี) เป็นกิจกรรมให้ความรู้ การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

0 comments

สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษานอกห้องเรียนชุมชนที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

0 comments

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market โดยเป็นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเบเกอรี่และเพสตรี้ รหัสวิชา 5073316 ผู้สอน

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการปฐมวัยสานรัก สานสัมพันธ์บ้านและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ พรหมเล็ก และอาจารย์กรณิศ ทองสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน UA และ UB

0 comments

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การตัด หั่นแต่งวัตถุดิบให้เหมาะสมกับ

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปี 3 ตอนเรียน UA จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ที่ประทับรับรอง

0 comments

สาขาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids

อาจารย์เกษิณี เบ็ญจวรรณ นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UB หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

0 comments

สถาบันขงจื่อ บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจโรงแรม บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 2

0 comments

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”  (Beautiful World Amazing China)

สถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”  (Beautiful World Amazing China)

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

0 comments

โครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบูรณาการ Kids On The Move

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการ Kids On The Move

0 comments

กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายณฐพร กล่ำผลปลูก เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่

0 comments

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 comments

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

0 comments

โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

0 comments

อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการแก่ชุมชน สาธิตการทำพิซซ่าญี่ปุ่น

0 comments

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาบรมนาถบพิตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาบรมนาถบพิตร นำโดยตัวแทนวิทยาเขต

0 comments

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

0 comments

การประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค

0 comments

นิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของบุตรหลาน และกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

0 comments

กิจกรรมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และได้แสดงความกตัญญู

0 comments

โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนเรียนUB วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์เกษร ขวัญมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

0 comments

โครงการ เชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบบรมโครงการ เชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

0 comments

สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2561

0 comments

โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูชาวไทย ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูชาวไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาต่าง ๆ และยกระดับ ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนฯ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าแด่นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม และเป็นผู้เชิญรางวัลในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC TRACK ASIA CUP 2018

0 comments

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 )

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 )

0 comments

กิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรี

0 comments

โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

0 comments

ประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อทบทวน กำกับ ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564

0 comments

การประชุมกองบริการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมกองบริการนักศึกษา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (49)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (49)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

0 comments

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ระจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย

0 comments

อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 3

อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 3 ประกอบด้วย 4 ตำบลคือตำบลหนองโอ่ง จำนวน 30 คน ตำบลอู่ทอง

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 4

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี” อำเภออู่ทอง รุ่น 4

0 comments

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี” ทั้ง 42 หมู่บ้าน

0 comments

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังและมอบนโยบายในการดูแลนักศึกษา และได้รับเกียรติจากดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

0 comments

รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

0 comments

Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

0 comments

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

0 comments

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟ Thailand’s International culinary cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

0 comments

การประชุมบุคลากร (สายสนุบสนุน) “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายสนุบสนุน) “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น” โดยมีบุคลาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล

0 comments

กิจกรรม Walk Rally ก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 4 กิจกรรม Walk Rally ก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย

0 comments

กิจกรรมทำบุญในงานวันละออ (คุณยายละออ) อุทิศให้คุณยายละออ หลิ่เซ็งถ่าย

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญในงานวันละออ (คุณยายละออ) อุทิศให้คุณยายละออ หลิ่เซ็งถ่าย ผู้บริจาคที่ดิน และเงินสร้างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

0 comments

โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัญจร ครั้งที่ 9(26)/2561

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัญจร ครั้งที่ 9(26)/2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ผู้นำสตรี”

0 comments

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุม

0 comments

รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการงาน (STEM & IPST Microbox Project)

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการงาน (STEM & IPST Microbox Project)

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 “น้อมเกล้าศิระกราน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสุพรรณบุรี”

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ บริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอหนองหญ้าไซ

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ออกบริการวิชาการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 -15.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ และนักศึกษา

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เจาะลึกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

0 comments

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา

0 comments

โครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 61 เพื่อคัดเลือดดาว และ Mc ของนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

วิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน โดยผู้ข้าอบรม เป็นกลุ่มผุ้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

วันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การติดตั้งวงจรปิดในหอพัก และแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านเลขที่หอพัก

0 comments

กรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักวัฒนธรรมและงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

0 comments

กรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

0 comments

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่7/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่7/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 12 เดือน

0 comments

ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเพ รับมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานจากงานจากนายวราวุธ ศิลปอาชา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับและรับรอง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 13

คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับและรับรอง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เ

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 12 เดือน

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมบุคลากร (สายวิชาการ)

0 comments

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายเอกพจน์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

0 comments

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย Mr.Qiu Zongfeng และ Ms.Liang Yu ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย Mr.Qiu Zongfeng และ Ms.Liang Yu ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน

0 comments

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ ๑

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 1 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล เป็นประธาน

0 comments

ประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 )

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ) โดยมี ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ เป็นประธานในการประชุม

0 comments

ประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 )

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 )โดยมี ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ เป็นประธานในการประชุม

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (24)/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการนำเสนอ และชี้แจงแผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของโครงการสนับสนุนการผลิต แปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการนำเสนอ และชี้แจงแผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของโครงการสนับสนุนการผลิต แปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิต

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผอ.สวง. เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตามมาตรฐาน GMP

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาวิชาการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเขียนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

0 comments

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ผุสดี ขจรศักดิ์กุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “คุยโขมงเจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “คุยโขมงเจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ)

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 10(47)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10 (47)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จาก สวนดุสิต สปา

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จาก สวนดุสิต สปา ในงาน ไทยเเลนด์ รีเซิร์ต เอ็กโปร 2018

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงนวัตกรรมอาหาร

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงนวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบ 9 จังหวัดภาคใต้

0 comments

โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0 comments

ประชุมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

กองบริการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

0 comments

ประชุมคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งที่ 1/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งที่ 1/2561 โดยมีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์ 22 ข้อ เพื่อการรับรอง

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

การประชุมติดตามการใช้งบประมาณการดำเนินงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้งบประมาณ

0 comments

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

การประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรี

0 comments

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงาน

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยามฯ

0 comments

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” (วันแรก)

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

0 comments

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

กองบริการนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

ประชุมกองบริการนักศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ

0 comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561

0 comments

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่5/2561

0 comments

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณฯ

0 comments

ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2/2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2/2561

0 comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์แลtพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

0 comments

ประชุมจัดเตรียมงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เพื่อติดตามการจัดเตรียมงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(46)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(46)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ร่วมประชุมผ่านระบบ conference ในการประชุม สัมมนา เรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference ในการประชุม สัมมนา เรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

0 comments

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “

นักศึกษารายวิชา ความเป็นสวนดุสิต โดยอาจารย์กรณิศ ทองสอาด และ อาจารย์ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพครูและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

0 comments

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี/สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 9 เดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี/สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 9 เดือน

0 comments

การออบแบบงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “การออบแบบงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชา

0 comments

การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสอนอาชีพกับชุมชน จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

บรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง หัวข้อ “การตั้งเป้าหมายหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และอาจารย์พรพิมล นามวงศ์ ได้บรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง หัวข้อ “การตั้งเป้าหมายหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิต” ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลยุทธ์ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัยตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑

0 comments

ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง”

0 comments

วิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions) ประจำปี 2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรม ” โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF: Executive Functions)

0 comments

ประชุมคณะกรรมการ (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้ง ที่ 2/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้ง ที่ 2/2561

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

0 comments

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเสวนาเรื่อง “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง”

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเสวนาเรื่อง “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง”

0 comments

การประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในระบบ IQA และระดับสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในระบบ SDU QA

0 comments

ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต่อสู้ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.สุรพงศ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต่อสู้ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 8(45)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(45)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรม

0 comments

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี   เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

0 comments

การจัดทำผลงานเชิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเชิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อความก้าวหน้าฯ

0 comments

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018

0 comments

แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าแข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพ

0 comments

ประชุมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ IQA และตามระบบ SDU QA

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ IQA และตามระบบ SDU QA ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

วันที 4 มิถุนายน 21561 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี วางพวงมาลางานวันสถาปนาผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลางานวันสถาปนาผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

0 comments

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0 comments

ประชุมคณะทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

0 comments

ประชุมกองบริการนักศึกษา (ครั้งที่ 5) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 5)

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 7(44)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 7(44)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ซึ่งกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561

0 comments

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสาธิตการทำขนมปังหน้าไก่ ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม

0 comments

อบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำโครงการในสถานศึกษา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

0 comments

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11 โรงเรียน

0 comments

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 4/2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2560 ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 4/2561

0 comments

จัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

กิจกรรมอบรมการการออกแบบและจัดตกแต่งอาหาร (Foodstylist)

หลักสูตรเทคโนโลยี่การประกอบอาหารและการบริการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมการการออกแบบและจัดตกแต่งอาหาร (Foodstylist)

0 comments

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบริการกับประชาชน” แก่พนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบริการกับประชาชน” แก่พนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรเข้มข้น)”

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร ครูพีรพัฒน์ โกวิทยากร ครูพจนีย์ เรือนเพ็ชร

0 comments

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

0 comments

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในชื่อ “กิจกรรม ปฐมนิเทศ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 57

0 comments

ประชุมเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายมาลุต ริตจันทร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากร

0 comments

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ /2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ /2561 โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารฯ เป็นประธาน

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารฯ เป็นประธาน

0 comments

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

Thai Festival 2018

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Thai Festival 2018

0 comments

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอาหารทุกรายวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอาหารทุกรายวิชา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

0 comments

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

0 comments

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานฌาปนกิจนายประชุม เอี่ยมสอาด บิดาว่าที่ ร.ต.หญิงชวนชม เอี่ยมสอาด

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานฌาปนกิจนายประชุม เอี่ยมสอาด บิดาว่าที่ ร.ต.หญิงชวนชม เอี่ยมสอาด สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกระทุ่ม

0 comments

สวดพระอภิธรรมศพนายประชุม เอี่ยมสอาด บิดาว่าที่ ร.ต.หญิงชวนชม เอี่ยมสอาด ผู้จัดการโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายประชุม เอี่ยมสอาด บิดาว่าที่ ร.ต.หญิงชวนชม เอี่ยมสอาด ผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สัมมนาเชิงวิชาการ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย”

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 6 (43)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 6 (43)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 comments

ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นวิทยากรให้ความรู้

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ไฮสโคป (High Scope)

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)

0 comments

EVEX Baby Shadow

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ EVEX Baby Shadow ละครเงามหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี เรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว ตอนของวิเศษของคุณแม่”

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จำนวน 64 คน ที่กำลังศึกษาในรายวิชา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน 

0 comments

Byenior Tropical Party Hola Anigo

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องานว่า “Byenior Tropical Party Hola Anigo”

0 comments

ร่วมรดน้ำขอผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรดน้ำขอพรนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

อบรมสัมนา เรื่อง “ทิศทางของงาน Event  กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ตอน เเสงเเละเวที

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมอบรมสัมนา เรื่อง “ทิศทางของงาน Event  กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ตอน เเสงเเละเวที

0 comments

รดน้ำขอพร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

0 comments

ประชุมคณะทำงานโครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ในด้านสถานที่ การต้อนรับ

0 comments

ร่วมพิธีปิด และร่วมแข่งขันกีฬาในชื่อกิจกรรม “กีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมแข่งขันกีฬาในชื่อกิจกรรม “กีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61”

0 comments

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับคณาจารย์ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อบรมให้ความรู้ในการผลิตภัณฑ์จากเมล่อน

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับคณาจารย์ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 5 (42)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 5 (42)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสยาม :ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว

สาชาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการจัดโครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าว การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าว การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2561″

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ย้อนรอยพระเพทราชา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ย้อนรอยพระเพทราชา : ตำนานราชวงศ์บ้านพลูหลวง แห่งแขวงเมืองสุพรรณบุรี

0 comments

การอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย”

อาจารย์วรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย”

0 comments

นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “ นุ่งโจงห่มสไบ ชวนแต่งไทยไปทำบุญ @ สุพรรณบุรี ”

0 comments

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบริการกับประชาชน” แก่พนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบริการกับประชาชน” แก่พนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 40 คน

0 comments

โครงการ EVEX Open House 2018 “TWISTTHECUBE”

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX Open House 2018 “TWISTTHECUBE” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้

0 comments

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.00 น. กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน  

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

0 comments

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27

0 comments

ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

วันอังคาร​ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ณ

0 comments

ตรวจมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมสวนดุสิตร่วมด้วยนักศึกษา จากชมรมมุสลิมสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายฯ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารและการบริการ”

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมแข่งขันกีฬา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมแข่งขันกีฬา “กีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61”

0 comments

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย ณ โถงชั้น 2 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม SDU Research Consortium

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม SDU Research Consortium

0 comments

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “CSR สำนึกรักมหาวิทยาลัย”

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “CSR สำนึกรักมหาวิทยาลัย”

0 comments

โรงเรียนเทคนิคทำอาหารหัวหนาน กว่างซี เข้าศึกษาดูงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน (ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ) นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทคนิคทำอาหารหัวหนาน กว่างซี เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

คณะกรรมการ วิจัยดำเนินกิจกรรม SDU Research Consotium

คณะกรรมการ วิจัยดำเนินกิจกรรม SDU Research Consotium

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ

0 comments

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีฯ

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีฯ

0 comments

ร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

การอบรมการบริหารงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเลขานุการมืออาชีพ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเลขานุการมืออาชีพ

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

0 comments

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีสำรวจการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีสำรวจการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

0 comments

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจครัวสวนดุสิต

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อดูระบบการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4 (41)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4 (41)/2561

0 comments

ประชุมงานยานพาหนะ สังกัดกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานยานพาหนะ สังกัดกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่วนงานวิทยบริการฯจัดโครงการ IT&LEARN 2018

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่วนงานวิทยบริการฯจัดโครงการ IT&LEARN 2018

0 comments

กิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ปาร์ตี้ แฮปปี้ ยก ม. ครั้งที่ 3

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปาร์ตี้ แฮปปี้ ยก ม. ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน

0 comments

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6

0 comments

อาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร สอนขลุ่ยไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากร สอนขลุ่ยไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในงานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

0 comments

โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรสการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

0 comments

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการ “งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา”

0 comments

Disneyland adventures

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในชื่องานว่า “Disneyland adventures”

0 comments

การกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 15.30 น.

0 comments

ร่วมสัมมนาเชิปฏิบัติการ การเฝ้าติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evluation)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิปฏิบัติการ การเฝ้าติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evluation)

0 comments

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เล่าเรื่องสุพรรณบุรี”

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เล่าเรื่องสุพรรณบุรี” ให้กับเยาวชนในพื้นที่

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณะทีมวิจัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะทีมวิจัย

0 comments

สาขาวิชาภาษาจีน บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมโครงการบูรณาการบริการวิชาการ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 61”

0 comments

เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “ไฮสโคป (High Scope) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ”

มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก ในการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “ไฮสโคป (High Scope)

0 comments

ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรณบุรี กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ IT&LEARN

ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรณบุรี กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ IT&LEARN

0 comments

ตลาดนัดหน้าละออ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

0 comments

งานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีจอ “สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองตรุษจีนต้อนรับปีจอ “สานสัมพันธ์ไทย – จีน” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน

0 comments

นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

0 comments

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F ในหัวข้อ “การออกแบบแฟชั่น (Fashion) แต่งกายอย่างไร ไม่ตกแทรนด์”

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F ในหัวข้อ “การออกแบบแฟชั่น (Fashion) แต่งกายอย่างไร ไม่ตกแทรนด์”

0 comments

ประชุม และดูสถานที่สำหรับการจัดโครงการ สวนดุสิต เลิฟลัน สุพรรณ 2018  (Suan dusit love run 2o18)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะเดินทางมาประชุม และดูสถานที่สำหรับการจัดโครงการ สวนดุสิต เลิฟลัน สุพรรณ 2018  (Suan dusit love run 2o18)

0 comments

อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กระบวนการทำน้ำพริก น้ำแกง น้ำผลไม้ และกระบวนการฆ่าเชื้อบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์ 

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาการและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูท

0 comments

ร่วมเปิดงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรี งานตรุษจีนสุพรรณบุรี “มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาต่างๆ จำนวน 4 สาขา เข้าร่วมเปิดงานประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรี งานตรุษจีนสุพรรณบุรี “มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์”

0 comments

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกปฐมวัย ชั้นปีที่ 5

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

0 comments

โครงการ IT&LEARN 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ IT&LEARN 2018 ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ต่อยอดการเรียนรู้(การอบรมครั้งที่1)

0 comments

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมและรายงานเรื่องผลงานงานวิจัย

0 comments

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวให้การต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมาเป็นประธานจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา
2561 โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2/2561

0 comments

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลางฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

0 comments

อบรมเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ

อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณนำสมาชิกชมรม 5 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ วิทยากรโดยคุณเกรียงศักดิ์ วิฑูรย์วิทย์ ช่างภาพมือ

0 comments

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพลิง

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพลิงนายโสภณ สง่าแสง พนักงานขับรถ (สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ

0 comments

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้เดินทางมาจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สวดพระอภิธรรมศพนายโสภณ สง่าแสง พนักงานขับรถ (สถาบันขงจื่อ)

มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายโสภณ สง่าแสง พนักงานขับรถ (สถาบันขงจื่อ) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง​ จังหวัดสุพรรณบุรี 

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

0 comments

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 -2564 ครั้งที่ 1/2561

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีประกอบอาหารฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

0 comments

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย” ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บันทึกเทปสารคดี ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย” ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นวิทยากร หลักสูตรการทำข้าวผัดน้ำพริกสมุนไพรต้านมะเร็ง

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

0 comments

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีดำเนินโครงการ “coffee Conner กองบริการนักศึกษา “

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มีการประชุมประจำเดือนพร้อมทั้งดำเนินโครงการ “coffee Conner กองบริการนักศึกษา “

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาวอุไรวรรณ โชติชุษณะ ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

0 comments

มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larson และคณะที่ให้เกียรติทางโรงเรียนการเรือนในการเดินทางมามอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายวรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายวรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 comments

นายวรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและคณะ

นายวรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและคณะ ในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากิจการสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และการผลิตซอสปรุง

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ณ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี “ละอออุทิศเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศสุพรรณบุรี

0 comments

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงาน B.J.1 Open House ครั้งที่ 3 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระกับการทำงานและกิจกรรมสันทนาการ การแสดงของส่วนงานต่างๆ และการจับสลากของขวัญ

0 comments

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018

0 comments

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล และทำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบกระเช้าและของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบกระเช้าและของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

0 comments

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากรกองกลาง

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 9/2560

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 9/2560

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการ คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ  คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ กล่าวเปิดงาน โครงการบรรยายวิชาการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ
กล่าวเปิดงาน โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ของทิศทางการท่องเที่ยวจีนตามแผน one belt one road

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน สาธิตการทำขนมทองหยอด ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม

0 comments

การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 19/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 19/2560 โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง, ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา,

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรีแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

0 comments

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ 

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

0 comments

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 comments

การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนแตงวิทยา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนด่านช้างวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนด่านช้างวิทยา

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อมอบนโยบายให้กับบุคลากรฯ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการ

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560

นางกัณณ์อลิน  สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 และมอบ ร่วมบริจาคด้วยยอดเงินเพื่อร่วมสมทบเข้าโครงการก้าวคนละก้าว

0 comments

กิจกรรมกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการคณะกรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับ พล.ท. แพทย์หญิง กมลพร สวนสมจิตร และคณะที่เดินทางมาสำรวจกิจกรรมกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการคณะกรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขฯ

0 comments

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561

สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 โดยเรียนเชิญอาจารย์แนะแนว หรือตัวแทน พร้อมนักเรียนม.6 ที่สนใจด้านการออกแบบ

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดพังม่วง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดพังม่วง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังน้ำซับ  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

สาขาการศึกษาปฐมวัย งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

0 comments

สักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี  สักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล 

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบางลี่วิทยา

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  สาขาการศึกษาปฐมวัย งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบางลี่วิทยา

0 comments

นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภายในนิทรรศการประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหาร การแสดงผลงานการตกแต่งจานอาหาร

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

0 comments

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 17/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

0 comments

กิจกรรมไหว้และบูชาหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้และบูชาหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0 comments

คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อพูดคุยทักทายกับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  สาขาการศึกษาปฐมวัย  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

0 comments

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๓ (๒๑)/๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๓ (๒๑)/๒๕๖๐

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (21)/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน  สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทน ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

0 comments

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดงานลอยกระทงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560  โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2560

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2560

0 comments

ร่วมงานพระราชพิธี วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับหน้าที่เชิญพานและสับเปลี่ยนพานดอกไม้จันทน์หน้าพระเมรุมาศจำลอง โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ

0 comments

อบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone, Tablet Computer

0 comments

โครงการสิงห์อาสา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 5 คน เข้าโครงการสิงห์อาสา ร่วมกับ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา 12 สถาบัน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เข้าไปยังหมู่บ้านแจกน้ำดื่ม อาหาร และยารักษาโรค

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ได้สาธิตการทำกุยช่าย ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ณ วัดจำปี

0 comments

สวดพระอภิธรรม นางจารุนี  ธาราภูมิ (มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจารุนี  ธาราภูมิ (มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

0 comments

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

(สสว.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมนักศึกษาและมอบรางวัลคุณบัตรเพชร evex

อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดประชุมนักศึกษาและมอบรางวัลคุณบัตรเพชร ให้กับนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ แต่ละชั้นปี

0 comments

โครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

0 comments

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2560

0 comments

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา

0 comments

ประชุมจัดทำโครงการบูรณาการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมจัดทำโครงการบูรณาการ กับทุกหลักสูตรที่ได้การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เดือนกันยายน 2560

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์ธนพรรณ  เพชรเศษ  นำนักศึกษา จากโครงการบูรณาการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 60”  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

0 comments

ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 15/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เผยแพร่ความรู้การทำขนมช่อม่วง ปอเปี๊ยะทอด การชงกาแฟโบราณ และการประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้าไทยสู่ชุมชน ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ

0 comments

กิจกรรม “สานรัก สานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สานรัก สานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต” โดยนำนักศึกษาที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

0 comments

ตรวจประเมิน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประเมิน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนคณะกรรมการการตรวจประเมิน

0 comments

เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ และ นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

0 comments

แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

0 comments

ร่วมงานแถลงข่าวงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “นวัตกรรมอาหารทวารวดี Food Innopolis”

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “นวัตกรรมอาหารทวารวดี Food Innopolis”

0 comments

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี 

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

มสด.จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2560

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานจัดประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2560

0 comments

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. และค้นหาดาวดวงใหม่

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. และค้นหาดาวดวงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยาสุขวงศ์

0 comments

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านการเกษตร)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านการเกษตร)

0 comments

คุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2560

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทน ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2560

0 comments

บุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 2,000 ดอก ให้แก่สาขาคหกรรมศาสตร์

0 comments

งานวันละออ (คุณยายละออ)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญในงานวันละออ (คุณยายละออ) อุทิศให้คุณยายละออ หลิ่เซ็งถ่าย ผู้บริจาคที่ดิน และเงินสร้างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

0 comments

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน กิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน กิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

0 comments

ร่วมงาน “ครบรอบ 22 ปี สวท.สุพรรณบุรี”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 22 ปี สวท.สุพรรณบุรี”

0 comments

ร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ และ นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ

0 comments

ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 นำโดย ดร.สุรพงษ์  นิ่มเกิดผล  รับมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จากนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

0 comments

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560

0 comments

ประชุมคณะทำงานโครงการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0 comments

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2560

0 comments

โครงการพัฒนาระบบจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน ในหัวข้อ ” เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาระบบจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน ในหัวข้อ ” เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ”

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 14/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

บรรยายวิชาการเรื่อง ความเป็นมาของความร่วมมือเศรษฐกิจจีน – ไทย

สถาบันขงจื่อจัดการบรรยายวิชาการเรื่อง ความเป็นมาของความร่วมมือเศรษฐกิจจีน – ไทย โดย Prof.Dr.Li Peng รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี

0 comments

ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามระบบ SDU QA วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามระบบ SDU QA วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0 comments

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ในโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ

0 comments

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2560

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การบริการวิชาการ สาธิตการทำขนมทองเอก ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนสถานการณ์ของเครือข่ายในปัจจุบันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2563

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนสถานการณ์ของเครือข่ายในปัจจุบันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2563

0 comments

ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกวดเล่าขานตำนานอำเภอ ครั้งที่ 6 “อู่ทอง”

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผอ. สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

0 comments

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ดร.ปัญญเดช พันธุวัฒน์

นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ทอดผ้าบังสุกุล นายเดชา พันธุวัฒน์ บิดา ดร.ปัญญเดช พันธุวัฒน์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

บุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 13/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

โครงการ “เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ TQF”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ TQF” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม

0 comments

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก การประกันคุณภาพให้กับบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา

ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไก การประกันคุณภาพให้กับบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา

0 comments

ต้อนรับ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะผู้บริหาร

ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานสถาบันขงจื่อ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวพัชรพร มาปู่ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคระทำงานจัดทำหนังสือที่ละลึกเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2560

0 comments

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2560

นายวรเวชช์  อ่อนน้อม   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2560

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0 comments

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสาร”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและแก้ไขให้ผู้กระทำผิดสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม

0 comments

รับทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก Mr. Sievert Larsson ในการมอบทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนจบการศึกษา

0 comments

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0 comments

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

0 comments

ร่วมชมการประกวด มิสซูปร้าสุพรรณบุรี (suprasuphanburi)

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข่าร่วมชมการประกวดมิสซูปร้าสุพรรณบุรี (suprasuphanburi) ณลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) รุ่นที่ 1

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

0 comments

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 12/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ

0 comments

การประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสสุพรรณบุรี รอบที่ 2/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสสุพรรณบุรี รอบที่ 2/2560

0 comments

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560

อาจารย์วรเวชช์ ผอ.สนง.วิทยาเขต ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

0 comments

นำเสนอความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเกษตรกิจกรรมอบรมและพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

นำเสนอความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเกษตรกิจกรรมอบรมและพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและงานบริการเข้าร่วมประชุม

0 comments

ประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 4/2560

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คสป.) ครั้งที่ 4

0 comments